Category Archives: CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Chính sách Đại lý phân phối VicOne Group

VicOne Group đã nghiên cứu và xây dựng được một cơ chế dành cho các Đại lý cùng hợp tác và phát triển. Một cơ chế dễ hiểu, dễ thuộc, dễ thực hiện và áp dụng đuọc cho tất cả cộng đồng. Ai cũng có thể hợp tác và phát triển tốt.